Varför dränera?

Enligt SCB är 25% av jordbruksarealen i behov av dränering, vilket motsvarar 760 000 ha. det tar 22 år att åtgärda problemen med de entreprenörer som finns i sverige idag.

Några av fördelarna med dikning är:

Leda bort överskottsvatten (grödan trivs bättre, djupare rötter som tål torka).

Mindre sprutmedel mot ogräs behövs (bra för ekoodlare).

Mindre markpackning.

Tidigare sådd och skörd = ökad skörd.

Mera regn /år, surhål kan ge avdrag på ersättning.

Hindra utsläpp av fosfor mm.

frisk gröda = tar upp näringen.

Processen

Förberedelser inför täckdikning

Första steget är att åtgärda utloppen, kolla brunnar och kantdiken. Steg två är att upprätta en täckdikningsplan samt bestämma dikesavstånd och stammar. Nu är det dags att anlita en entreprenör, beställa hem dräneringsgrus, bergkross 4-8 mm (ca 25 ton/ha vid 16 m dikesavstånd). Samt beställa kabelutsättning.

När?

Planering sker helst på våren innan sådd. Själva dikningen sker på sommaren, efter höstgrödan. Det är en stor fördel att dika på sommaren då åkrarna oftast är torra och det blir mindre packskador. Man ska vara försiktig med att dika tunga leror när det är fuktigt i marken då packskador lätt uppstår.

Hur?

Dräneringsplog

Effektivt i stenbunden mark och är även vanligast på stenfri mark. Dräneringsplogen luckrar upp jorden och kräver minst arbetstid för att återställa marken efter dikningen.

Grävkedja

Används i stenfri mark. Det blir en öppen schakt och man kan se gamla avgrävda diken Som man då kan grusa upp.

grävmaskin

Används vid mindre arbeten. Oftast vid mycket stenbunden mark.

Vilket alternativ man än använder så ska det grusas med grusvagn, som beställaren kör. Vi använder oss av laser för att gräva dikena med fall samt GPS i maskinen där täckdikningskartan finns med loggning för utskrift.

Material?

Plaströren kom på 70-talet och ser ut nu som då. Idag finns det även plaströr med filter på som kan ersätta gruset. Det grus som används är 4-8 mm bergkross. För mark med järnutfällning används sågspån och en dräneringsslang med större slitsar.

Ekonomi?

Priset för dikning är ca 24.000 kr/ha med 16 m dikesavstånd på normaljord. En nydikad åker kan ge en vinst upp till ca 2.000 kr/ha beroende på jordart.

Man får en tidigare sådd. Mindre markpackning, Färre överfarter, mindre diesel åtgång/tim. Du behöver inte använda lika mycket bekämpningsmedel. Får minskade torkkostnader samt en tidigare skörd.